Announcement of AASAR Election Candidates (1st and 2nd round)Announcement of AASAR Election Candidates (1st round)

Chairman: Spencer De Li

Vice Chairman:  Guo Bao

Director-General: Huang Kaicheng

Vice Director-General:  Jiang Zuzheng, Wang Zengzheng, Zhang Ruimin, Hsu Hua-Fu, Kuo Shih-Ya

Syndic: Guo Jong-Long, Cai Tianji,  Wu Jiang, Mo Guanyao, Zhong Hua, Zhang Kai

Chief Supervisor: Yang Shu-Lung

Vise Chief Supervisor: Zhang Yongan

Supervisor: Hou Yuangao, Wang Daohong, Shi Jingxuan, Xiang Yutao, Chiou Hsien-Huei, Chen Chin-Ming

 

 

Announcement of AASAR Election Candidates (2nd round)

Vice Chairman:  Lu Lin

Vice Director-General:  Zhang Hongwei

Syndic:  Liu Jianhong

Vise Chief Supervisor: Cheung Yuet Wah                  

 

For inquiry, please feel free to contact us:

Lin Jian: +86 13635076170

Tang Wei: +853 6386 9526

Email: aasar@lessdrugs.org

 

Election committee of AASAR