The Results of The Second General Election of Asian Association for Sbustance Abuse ReasearchThe Results of The Second General Election of Asian Association for Sbustance Abuse Reasearch

 

President

Spencer De Li

 

Vice-president

Leonardo R. Estacio (Philippines)

 

Board of directors

Director general

Kaicheng Hang     

 

Vice-director general

Zengzhen Wang     

Zuzhen Jiang

Khandaker Farzana Rahman

 

Director

Fuhua Xu

Hongyu Wang

Yan Ma

Wei Tang

Xiaohua Zhang

Zhonglong Guo

Zixuan Liu

Yiwei Xia

Jiang Wu

Shiya Guo

Liheng Zhang

Guozhong Qiu (Malaysia)

Kai Zhang

Yong'an Zhang

 

Supervisory board

Supervisor general

Shilong Yang

 

Vice-supervisor general

Hua Zhong

Tianji Cai

Guanyao Mo

 

Supervisor

Jian Lin

Xianhui Qiu

Jianhong Liu

Ruohui Zhao

Yanfei Wen

Jiayin Ye

Jingxuan Shi

Daohong Wang

Yuangao Hou

Pengli Huang

Qinghua Wu