2023 The Third Term Election of the Asian Association for Substance Abuse Research --Election Results2023年亞洲藥物濫用研究學會第三次換屆選舉

選舉結果公示

2023 The Third Term Election of the Asian Association for Substance Abuse Research

Election Results

會長 President

Spencer De Li

副會長 Vice President

LEONARDO R. ESTACIO(菲律賓) 

理事會Board of Directors

理事長Director-General

黃開誠HUANG Kaicheng

副理事長Vice Director-General

姜祖禎JIANG Zuzhen  郭鐘隆GUO Jong-Long  張效初ZHANG Xiaochu

理事Director

張 凱ZHANG Kai  許華孚HSU Hua-Fu  夏一巍XIA Yiwei 熊若杉XIONG Ruoshan  李高峰LI Gaofeng

鄭士立ZHENG Shili  馬 岩MA Yan 趙鵬飛ZHAO Pengfei  袁逖飛 YUAN Tifei  曾紅 ZENG Hong  范妮 FAN Ni

監事會 Board of Supervisors

監事長President of Board of Supervisors

楊士隆YANG Shu-Lung

副監事長Vice President of Board of Supervisors

蔡天驥CAI Tianji  鐘 華ZHONG Hua  莫關耀 MO Guanyao

監事Supervisor

趙若輝ZHAO Ruohui 武清華WU Qinghua 溫燕飛WEN Yanfei 

黃鵬麗HUANG Pengli   張韻然ZHANG Yunran  龍 賢LONG Xian